Regulamin

REGULAMIN SERWISU LAMAZI

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady działania serwisu Lamazi.pl oraz prawidłowy sposób korzystania z niego przez Użytkowników.

Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Poprzez fakt korzystania z serwisu Lamazi.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, akceptuje je oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Regulamin Lamazi.pl jest udostępniony nieodpłatnie i nieprzerwanie każdemu Użytkownikowi w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie treści poprzez wydruk lub zapis na nośniku, w każdej chwili.

§ 2 Definicje

Definicje zawarte poniżej stanowią wykładnię jaką należy się kierować przy rozumieniu terminów użytych w niniejszym Regulaminie.

Zgodnie z niniejszym Regulaminem użyte w nim terminy oznaczają:

LAMAZI – serwis dostępny na stronie internetowej www.lamazi.pl, prowadzony przez Organizatora, stanowiący system informacyjny wraz z całą zawartością i funkcjonalnością, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z usług wskazanych w Regulaminie;

ORGANIZATOR – organizatorem serwisu Lamazi jest: HAJP Adrian Kicka, NIP 7931625728, REGON 360264220, Łukawica 13, 37-610 Narol, a także ewentualni przyszli nabywcy serwisu Lamazi;

ADMINISTRATOR – administratorem serwisu Lamazi.pl jest Organizator bądź osoba przez niego upoważniona do pełnego lub ograniczonego zarządzania serwisem Lamazi;

UŻYTKOWNIK – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia i uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego w tym zakresie, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu Lamazi oraz zaakceptowała niniejszy Regulamin;

KONTO – prowadzone dla Użytkownika przez serwis Lamazi, oznaczone unikalną nazwą (login) w pełni aktywowane konto, stanowiące zbiór zasobów, w których gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu Lamazi;

TUTORIAL – makijaż wykonany przez Użytkownika z wykorzystaniem Produktów dostępnych w zasobach serwisu Lamazi, utrwalony w formie graficznej oraz udostępniony na indywidualnym Koncie Użytkownika;

REGULAMIN – niniejszy dokument, określający zasady działania serwisu Lamazi, w tym zasady świadczenia przez powyższy usług drogą elektroniczną;

SKLEP – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą z zakresu produkcji, sprzedaży lub dystrybucji produktów, w szczególności produktów kosmetycznych, współpracująca z serwisem Lamazi na podstawie odrębnej umowy, prezentująca swoje Produkty w tym serwisie;

PRODUKT – produkt oferowany przez Sklepy współpracujące z serwisem Lamazi.   

§ 3 Ogólne warunki korzystania z serwisu Lamazi

W ramach serwisu Lamazi Użytkownikowi udostępniane są treści szeroko związane z tematyką wizażu, w szczególności Tutoriale Użytkowników, porady kosmetyczne, a także prezentowane są oferty handlowe Produktów Sklepów współpracujących z serwisem.

Serwis Lamazi zastrzega, że prezentując oferty handlowe Produktów Sklepów:

– nie prowadzi ich sprzedaży;

– nie stanowi strony transakcji, a jedynie informuje o ofertach handlowych.

Korzystanie z serwisu Lamazi odbywa się za pomocą urządzeń komunikujących się z Internetem, wyposażonych w kompatybilną przeglądarkę internetową. W celu pełnego korzystania z niektórych usług i funkcjonalności Użytkownik jest zobowiązany do uruchomienia w przeglądarce internetowej obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java Flash oraz plików cookies.

Serwis Lamazi umożliwia Użytkownikowi:

– prezentowania indywidualnie wykonanych Tutoriali wykonanych przy pomocy Produktów dostępnych w serwisie;

– ocenianie i komentowanie zarówno Tutoriali wykonanych przez innych Użytkowników serwisu, Produktów prezentowanych w serwisie, jak i innych umieszczonych w serwisie treści;

– skompletować Produkty potrzebne do wykonania Tutorialu;

– uzyskania pogłębionej informacji o Produktach prezentowanych w serwisie;

– przejście na strony internetowe Sklepów prezentujących swoje Produkty w serwisie.

Serwis Lamazi nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert Sklepów, których Produkty są dostępne w serwisie.

Informacje o Produktach prezentowanych w serwisie Lamazi są przedstawiane zgodnie z aktualną ofertą Sklepów, przez nie przesłaną Administratorowi. Serwis Lamazi zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tytułu nieścisłości informacyjnych roszczenia Użytkowników, w szczególności różnice w cenie, pojemności Produktu czy wyglądzie opakowania. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, z którego pochodzi oferta.

Wszelkie transakcje między Użytkownikami, a Sklepami odbywają się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zasad określonych w regulaminach poszczególnych Sklepów.

Serwis Lamazi nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych transakcji pomiędzy Użytkownikiem, a Sklepem, w szczególności zaś nie odpowiada:

– za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej w serwisie Lamazi,

– z tytułu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie,

– z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, nie wykonania czy też nienależytego wykonania przez Sklep obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy kupna – sprzedaży Produktu lub przepisów prawa,

– za jakość, bezpieczeństwo, legalność Produktów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu prezentowanych w serwisie Lamazi przez Sklepy oraz zdolność Sklepu do ich sprzedaży.

§ 4 Rejestracja Użytkownika

Rejestracja Użytkownika w serwisie Lamazi jest bezpłatna.

Rejestracja Użytkownika dokonuje się poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem http://lamazi.pl/account/register.

Pomyśle wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego do Administratora serwisu Lamazi oraz aktywacja linku przesłanego na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej skutkuje utworzeniem indywidualnego Konta Użytkownika.

Podczas rejestracji Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. W sytuacji wypełnienia formularza rejestracyjnego fałszywymi danymi Administratorowi przysługuje prawo odmowy rejestracji zainteresowanego – w przypadku ustalenia nieprawdziwości danych, po dokonaniu rejestracji – prawo do zablokowania Konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowania z serwisu. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany przez Administratora drogą elektroniczną.

Każdy Użytkownik posiada prawo oraz jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych. W celu zmiany danych Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia i przesłania Administratorowi formularza aktualizacyjnego znajdującego się pod adresem http://lamazi.pl/konto123456789/profil, po zalogowaniu się na indywidualne Konto.

Możliwość korzystania z usług serwisu Lamazi może zostać uzależniona od potwierdzenia przez Użytkownika jego danych osobowych odpowiednim dokumentem (np. dowodem osobistym, odpisem lub zaświadczeniem z właściwego rejestru lub ewidencji, zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON itp.) w sposób wskazany przez Organizatorów, w tym poprzez zobowiązanie Użytkownika do przesłania kserokopii dokumentu pocztą lub jego skanu drogą elektroniczną.

Zainteresowany rejestracją w serwisie Lamazi przesyłając Administratorowi formularz rejestracyjny równocześnie wyraża zgodę na:

– przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji usług i funkcjonalności serwisu Lamazi;

  otrzymywanie materiałów reklamowych od Administratora.

Poprzez przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

Użytkownik może zostać wyrejestrowany z serwisu Lamazi na własne żądanie wyrażone drodze listownej bądź poprzez pocztę elektroniczną. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego Konto może zostać zablokowane, a Użytkownik – wyrejestrowany z serwisu. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia Administratora możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków, ani odpowiedzialności Użytkownika z tytułu dokonanych przez siebie naruszeń praw osób trzecich.

§ 5 Konto Użytkownika

Założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w serwisie Lamazi jest bezpłatne.

Prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego skutkuje przesłaniem na adres poczty elektronicznej zainteresowanego linku aktywacyjnego. Aktywacja przesłanego linku powoduje utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika.

Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z Kont innych Użytkowników.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś w przepisach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 6 Warunki swobody wypowiedzi Użytkownika

Serwis Lamazi zapewnia Użytkownikom możliwość wypowiedzi.

Za wypowiedź Użytkownika traktuje się jakikolwiek fragment informacji zamieszczony przez niego w serwisie Lamazi, w szczególności opinie na temat Produktów lub Sklepów.

Wszystkie wypowiedzi Użytkowników należy traktować jako ich subiektywne opinie, za których treść serwis Lamazi nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

W ramach serwisu Użytkownicy mają możliwość wypowiedzi w następujących obszarach:

– komentarz w ramach dyskusji na temat Tutorialu stworzonego przez siebie bądź innego Użytkownika serwisu;

– opinia na temat Produktów wykorzystanych przy wykonywaniu Tutorialu;

– opinia na temat Produktów prezentowanych w serwisie;

– prywatna wiadomość w ramach komunikowania się Użytkowników. 

Użytkownik korzystający z możliwości wypowiedzi jaką zapewnia serwis Lamazi jest zobowiązany do nie zawierania w nich:

– wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami, adresów stron internetowych;

– treści o charakterze reklamowym;

– danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail;

– treści podważających własną wiarygodność jak i innych Użytkowników, które w szczególności mają na celu wystawianie pozytywnych opinii własnemu przedsiębiorstwu i negatywnych przedsiębiorstwom konkurencyjnym. Użytkownik dodatkowo powinien powstrzymywać się od wchodzenia w porozumienia z innymi Użytkownikami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów;

– treści reklamujących serwisy konkurencyjne w stosunku do Lamazi;

– treści naruszających dobre imię serwisu.

Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedzi nie naruszają przepisów powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa, ani praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi zamieszczone przez niego w serwisie Lamazi.

Serwis Lamazi nie redaguje wypowiedzi zamieszczonych przez Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 6. 8.

Serwis Lamazi zastrzega sobie prawo do usunięcia bądź edycji wypowiedzi Użytkownika, gdy te:

– naruszają zasady określone w § 6. 5. niniejszego Regulaminu;

– naruszają obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje;

– naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej;

– świadomie wprowadzają w błąd;

– treść wypowiedzi zawiera znaki, które powodują, że wypowiedź lub lista wypowiedzi staje się nieczytelna;

– na podstawie orzeczenia sądu.

Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie, rozpowszechnianie, kopiowanie, modyfikację oraz dystrybucję przez serwis Lamazi wszelkich form jego aktywności w serwisie, w szczególności zaś:

– wykonanych przez Użytkownika Tutoriali;

– opinii Użytkownika na temat Produktów prezentowanych w serwisie oraz Sklepów z nim współpracujących;

– opinii Użytkownika na temat serwisu Lamazi;

– przebiegu transakcji między Użytkownikiem a Sklepem.

§ 7 Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm) jest HAJP Adrian Kicka, NIP 7931625728, REGON 360264220, Łukawica 13, 37-610 Narol.

Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe Użytkowników zgromadzone przez serwis Lamazi są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem serwisu Lamazi, w szczególności zaś świadczenia usług, archiwizacji, ulepszania serwisu Lamazi, a także w celach marketingowych dotyczących usług, funkcjonalności i Produktów serwisu Lamazi jak i podmiotów współpracujących.

Serwis Lamazi w celu ochrony przetwarzanych danych stosuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne. W szczególności przykłada szczególną wagę do ochrony zebranych danych osobowych przed ich udostępnianiem osobom trzecim, jak również przed ich przetwarzaniem w sposób naruszający prawo. W tym celu Lamazi sprawuje stały nadzór nad procesem przetwarzania zebranych danych osobowych.

Serwis Lamazi zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie na podstawie wyrażonej przez nich w procesie rejestracji zgody.

Użytkownik podając swoje dane osobowe w procesie rejestracji, zgadza się na ich zbieranie i używanie przez serwis Lamazi w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, czyli na potrzeby świadczenia usług przez Lamazi, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem serwisu Lamazi, a także dotyczących usług i Produktów prezentowanych w serwisie Lamazi.

Serwis Lamazi informuje, że dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione podmiotom prawa uprawnionym do ich otrzymywani na mocy odrębnych przepisów prawa.

Użytkownik może w każdym momencie żądać usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru prowadzonego przez serwis Lamazi. Lamazi może odmówić usunięcia powyższych danych w sytuacji

– naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika;

– naruszenia obowiązujących przepisów prawa;

do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.

Serwis Lamazi informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Lamazi.pl serwis ten korzysta z pliów :cookiejs”, tj. niewielkich informacji tekstowych zapisywanych w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Domodi.pl. Uzyskane przez Domodi informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej.

§ 7 Prawo do reklamacji

Użytkownikowi przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących jakości świadczonych usług w ramach serwisu Lamazi.

Reklamacje składane mogą być jedynie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej http://lamazi.pl/kontakt.

Administrator rozpatruje reklamacje Użytkownika w miarę możliwości w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

§ 8 Postanowienia końcowe

Regulamin serwisu Lamazi może ulegać zmianie. Użytkownicy serwisu będą informowani o każdym fakcie zmiany niniejszego Regulaminu.

Zmiany w niniejszym Regulaminie wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich ogłoszenia przez serwis Lamazi na stronach internetowych Lamazi.pl.

Użytkownik ma prawo odmowy akceptacji nowej wersji Regulaminu. Oświadczenie Użytkownika w tym zakresie może zostać złożone w formie e-maila przesłanego Administratorowi w ciągu 7 dni od daty zmiany Regulaminu. Nie złożenie przez Użytkownika oświadczenia o odmowie akceptacji nowej wersji Regulaminu w wymaganym terminie traktuje się jako jej zaakceptowanie.

Odmowa akceptacji nowej wersji Regulaminu skutkuje wygaśnięciem zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług elektronicznych i w konsekwencji likwidacją konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowaniem z serwisu.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2016 r.